Mediatief dauwtrappen

Op Hemelvaartsdag gaan veel mensen er vroeg op uit om dauw te trappen. Ze maken dan een wandeling of gaan een eindje fietsen. Dit voert terug op een gebruik uit een ver verleden. Mensen stonden toen op Hemelvaartsdag om drie uur 's nachts op, wandelden met hun blote voeten door het gras, dansten en zongen. Van dit ritueel zou een magische en genezende werking uitgaan. In sommige streken wordt de activiteit ook wel 'hemelvaren' genoemd. Dit zou volgens het volksgeloof magische krachten geven.
Onder andere zou het ouderdom bestrijden en huidaandoeningen genezen. Zo zou het een prima middel tegen zomersproeten zijn Dauwtrappen wordt ook wel in verband gebracht met de processie die vroeger op Hemelvaartsmorgen plaatsvond. Deze herinnerde aan de tocht van Jezus naar de Olijfberg. In de negentiende eeuw trokken Amsterdammers in alle vroegte de stad uit om buiten te bivakkeren onder het genot van koek, rozijnen, krakelingen, vijgen en een 'cruycxken goed nats'. Er werd gedanst en gezongen. Het was wel de bedoeling om negen uur weer in de stad terug te zijn om de mis bij te wonen.
Pas later werd het de gewoonte om het als een plechtige ontmoeting met de natuur te zien en daarbij vooral te zwijgen.

De werkgroep Vacare te Ouderkerk wil hier op voortborduren door een meditatieve dauwtrap wandeling te organiseren. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, starten we om 07:00 vanaf de Amstelkerk, Kerkstraat 11 te Ouderkerk, voor een wandeling van circa één uur a 5 kwartier.

Dauwtrappen is tegenwoordig nog in verschillende varianten bekend, maar slechts weinigen lopen nog met blote voeten door het gras. Afgelopen jaar hebben twee dappere deelnemers dit aangedurfd. Wie zijn er dit jaar zo moedig of nemen revanche?
Deelname is gratis, aanmelden niet nodig. Na afloop is er koffie en thee in Amstelstroom en daarna de mogelijkheid de vroege ochtenddienst bij te wonen in de Amstelkerk.
Informatie bij Paul Kösters, 06 30390676

PS
We gaan wandelen in een weiland van de Ronde Hoep polder, dus
trek svp geschikt schoeisel aan.

Daarom is er de actie Kerkbalans, deze start op 18 januari 2015!

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missioniare projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

In januari gaan we weer van start met de jaarlijkse Aktie Kerkbalans. Wij vertrouwen er op dat het dit jaar zonder veel problemen kan verlopen. We volgen weer de vertrouwde procedure. In de week van 18 januari ontvangt u het invulformulier en de week daarop wordt het weer bij u opgehaald. (Begin januari zullen we de lopers weer vragen om mee te doen.) Dit kan, dankzij de nieuwe belastingregels, leiden tot een hogere bijdrage zonder dat u zelf meer betaald. Klik hier voor overeenkomst periodieke GIFT PKN  Bij dit formulier is een uitgebreide toelichting en bevat al de kerkgegevens. U kunt dit digitaal invullen, printen en ondertekenen. Mochten er toch nog vragen zijn dan kunt u terecht

Mevr. L.Habiecht (tel.nr. 4964499 of habiecht@hetnet.nl)

Mevr. B. van Stegeren (4963140 of betsievdb@hetnet.nl)

De heer R.Bevelander ( 4961522 of mj.bevelander@kpnmail.nl)

De heer W. Ovaa (453 5226 wovaa@xs4all.nl)

De heer W. Crielaard (4967762 of wimcrielaard@wanadoo.nl)

Chr. Schneider vz College van Kerkrentmeester

(gcschnei@telfort.nl of 020 - 4964332)

Alpha-cursus in Ouderkerk

Speciaal voor:

- mensen die het christelijk geloof willen verkennen
- mensen die nieuw zijn in de kerk
- mensen die de basiselementen van het christelijk geloof nog eens willen doornemen

10 dinsdagavonden van 18.30 - 21.00 uur (eerst samen eten)
Periode: 13 januari – 17 maart 2015
De eerste avond, 13 januari, geldt ook als een informatieavond

Waar? Kerkstraat 20; Ouderkerk (Naast de Amstelkerk)
Kosten: Geen (alleen voor het eten een vrijwillige bijdrage)
Info: Eugène Brussee (4961320 – e.brussee@rkamstelland.nl)

Voor de brochure klik hier

Kerk met stip

Sinds de zomer van 2014 is de Amstelkerk “Kerk met Stip”geworden. Dat betekent dat wij uitdrukkelijk gastvrij zijn  voor ex-gedetineerden. Je zou kunnen zeggen, dat geldt toch voor elke kerk? De praktijk is iets anders. Nogal wat gedetineerden ontdekken tijdens hun gevangenschap (opnieuw) de waarde van geloven en van een gemeenschap. Halaas vinden ze na hun straf zelden aansluiting bij een kerk. En dat terwijl deze mannen en vrouwen tijdens hun detentie regelmatig de vieringen meemaakten. Voor de meesten is de drempel naar een onbekende kerk buiten de muren te hoog. Daarom zoekt de vereniging Kerken met Stip christelijke geloofsgemeenschappen die ex-gedetineerden zowel godsdienstig als sociaal een dak boven hun hoofd kunnen geven. Momenteel zijn er in Nederland 75 Kerken met Stip. Een STIP op een huis of ander gebouw betekent “welkom”, vroeger schijnen zwervers een stip aangebracht te hebben op huizen en boerderijen die bereid waren hen onderdak te geven.

In de protestantse gemeente Ouderkerk aan de Mistel is een werkgroep Kerk met Stip, verbonden aan de Taakgroep Pastoraat en de Diaconie. De leden van deze werkgroep werken aan een open en gastvrij klimaatvoor ex-gedetineerden en kunnen hen begeleiden en wegwijs maken in de gemeente. Of er werkelijk ex-gedetineerden bij onze gemeente aankloppen of binnenlopen zal de toekomst ons leren. Via verschillende wegen kan een ex-gedetineerde bij een Kerk met Stip terecht komen (bijv. via justitiepastor of via www.kerkenmetstip.nl). Maar vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat dit (voorlopig) niet gebeurt. We realiseren ons dat sommige mensen moeite kunnen hebben met de aandacht voor ex-gedetineerden, bijvoorbeeld door eigen ervaring met een geweldsdelict. Uiteraard betekent aandacht voor ex-gedetineerden niet dat er geen aandacht is voor de slachtoffers. Integendeel. Voor hen en hun naasten is eveneens aandacht nodig. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek met een van ons, schroom dan niet om contact op te nemen!

 

Werkgroep Kerk met Stip:

Joke Stam

Marga Ottenbros

Bert Calf

Jan Koningen

Huibertje Koningen

Teun de Haan

Spaar postzegels en kaarten.


Al jarenlang kunt u postzegels en briefkaarten voor Kerk in Actie sparen.
In 2013 heeft dit landelijk maar liefst € 23.275,-- opgebracht.
Tachtig procent van de opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie, twintig procent gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond.
Dus reden genoeg om hier fanatiek mee door te gaan. Het is een kleine moeite om dit te sparen voor het goede doel, gezamenlijk  komen we toch op een heel mooi bedrag.
De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar ook via marktplaats verkocht.
Alle postzegels en enveloppen met een postzegel zijn van harte welkom. Liefst de postzegels op de enveloppen laten zitten vanwege mogelijke beschadiging. Als u ze toch wilt uitknippen doe dit dan heel ruim. Ook ansichtkaarten en dubbele kaarten zijn van harte welkom.
Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, dan brengen ze meer op.
Dus krijgt u deze vakantieperiode buitenlandse kaarten, bewaar ze.
In de kerk bij de garderobe staat een bak waar u de verzamelde kaarten en  postzegels in kunt doen. Eens in de zoveel tijd halen wij deze leeg en eenmaal per jaar brengen wij dit naar Utrecht . Als u nu eens zoveel heeft dat het te zwaar is om mee te nemen naar de kerk, dan kunnen we het eventueel bij u ophalen.
De inzameling loopt via de Diaconie en mocht u nog vragen hierover hebben dan kunt u contact opnemen met Henk Mul tel. 0297-582690 of 06-40923549.
Laten we ons best doen om gezamenlijk weer zo’n mooie opbrengst te halen .

Namens de Diaconie, Henk Mul.

NIEUW GIFTENBELEID DIACONIE


Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Wij, de diaconie, kunnen u van te voren laten weten waaraan het geld dat u aan de diaconie geeft, besteed wordt. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

Schrijven voor Amnesty.

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer', zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty's mandaat.

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Dit streven wordt inhoud gegeven door het doen van onderzoek en het voeren van actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten.

Amnesty International is onpartijdig en onafhankelijk. Amnesty wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs. Voor onderzoek en acties tegen mensenrechtenschendingen worden geen giften geaccepteerd van overheden.
Er zijn mogelijkheden genoeg om iets te doen! Vrijwel dagelijks zijn er berichten over mensen die worden onderdrukt, gemarteld, onterecht gevangen gezet. Vindt u dit een groot onrecht en zou u iets willen doen? Help Amnesty International!

U kunt eenvoudig in actie komen voor de mensenrechten middels het schrijven van een brief. Regelmatig organiseert Amnesty een schrijfactie na afloop van onze kerkdienst. Brieven schrijven naar autoriteiten is de meest voorkomende activiteit van Amnesty. In deze schrijfacties komen diverse thema's aan bod, zoals de doodstraf, vrouwenrechten, mensenrechtenverdedigers, alsmede schrijfacties voor medici, politiemensen en juristen.

Deze acties hebben wel degelijk succes! Er is regelmatig goed nieuws te melden, meedoen is nuttig. Kies uit bijgaand overzicht de actievorm die bij u past en geef u direct op.

Wilt u meer weten www.amnesty.nl

Informatie:

Riet van der Spek
020 6455477
pa.vanderspek@planet.nl

Nieuws

Mediatief dauwtrappen hemelvaartsdag

De werkgroep Vacare te Ouderkerk wil dit jaar opnieuw een meditatieve dauwtrap wandeling organiseren. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei,... meer

Het laatste kerkblad in de oude vorm nu op de website

Met Pinksteren wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. Het is de negenenveertigste dag ná Pasen, of volgens... meer

Expeditie Pasen voor kinderen en hun ouders

Expeditie Pasen en Paasmaaltijd: 1 april om (15.00 uur - 17.00 uur + maaltijd aansluitend ) Spel en verhaal voor kinderen en hun ouders.... meer

Veertigdagentijd 2015

Programma van de oecumenische woensdagavond bijeenkomsten ‘op adem komen VANUIT DE... meer

Actie kerkbalans 2015

“Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest. Als ik geen woorden heb, bid mijn kerk. Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk op de... meer

Meer nieuws items